این که بگوییم زنبورها "احساس می کنند و فکر می کنند" به چه معناست؟

این که بگوییم زنبورها "احساس می کنند و فکر می کنند" به چه معناست؟
بازبین New Scientist مطمئن نیست که ما برای چنین پیام رادیکالی آماده هس...