بررسی مبانی رئالیسم و آنتی رئالیسم در علم و پزشکی

بررسی مبانی رئالیسم و آنتی رئالیسم در علم و پزشکی
ریشه ی مفاهیم رئالیسم وآنتی رئالیسم به فلسفه یونان باز میگردد . افلاطو...