دانشجوی ترم هشت زیست شناسی که به علوم اعصاب عللاقه مند است.