پژوهشگر حوزه فلسفه،فلسفه حقوق، تحلیل اقتصادی حقوق، تئوری حقوق قرارداد