آموزش vs پرورش

چیزهایی که میگم،چیزهایی هست،که همه ی ما در طول تحصیل و مدرسه رفتنمون ت...